شرایط و ضوابط میزبانی وب شرایط و ضوابط ثبت دامنه

21مهر 1396

 شرایط و ضوابط میزبانی وب شرکت HUC

HUCserver 24 Hours web Solutions

HUC متعهد مي گردد كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، خدمات ميزباني وب را با شرايط ذكر شده در مشخصات مجموعه ها و همچنين انتخاب كاربر، با توجه به فرمي كه كاربر از طریق سایت hucserver تکمیل مي كند، به وي ارائه نمايد.

عودت مبالغ پرداختي از جانب شما، پس از اقدام HUC به ثبت سفارش شما، به هيچ وجه امکان پذير نيست.

متقاضي متعهد مي گردد در طول مدت استفاده از خدماتي كه HUC بر طبق فرم مربوطه در اختيار وي قرار مي دهد، به هنگام تبادل فايل ها و كلا هرگونه اطلاعات به فضاي تخصيص داده شده جهت سايت خود، رعايت كامل شئونات اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بين المللي را بنمايد. متقاضي مي پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردي كه درون سايت خود قرار مي دهد، با خود او مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه HUC نمي باشد. متقاضي همچنين متعهد مي گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف بين المللي و داخلي را در سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت براي ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاري و نفوذ به سايت هاي ديگران، هرگونه استفاده غير قانوني از ايميل خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.

متقاضي متعهد مي گردد كه نام اختصاصي و رمز عبور اختصاص يافته به خود را كه توسط HUC به وي اطلاع داده خواهد شد، نزد خود محفوظ نگه داشته و به فرد ديگري انتقال ندهد. متقاضي همچنين متعهد مي شود كه حق استفاده از خدمات ارائه شده مندرج در فرم مربوطه را در طول مدت استفاده از اين خدمات، بدون اجازه HUC به غير واگذار ننمايد.

HUC جهت تماس با شما، نياز دارد كه همواره مشخصات شما، مندرج در فرم سفارش، مانند آدرس پستی، تلفن تماس و ايميل شما را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه متقاضي در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را هرچه سريعتر به HUC اطلاع دهد در غير اين صورت هيچ مسئوليتي در اين قبال متوجه HUC نخواهد بود.

در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم سفارش توسط HUC به هر علتي چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل (ولي نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده HUC خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده، خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه HUC نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفان هاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و …، اشكالات خطوط مخابراتي، تاخير در پاسخگويي شركت هاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركت هاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به ميزباني وب، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده HUC) اشاره نمود.

استفاده بيش از حد مجاز تخصيص داده شده به شما از سايت، ارسال هرز نامه، استفاده نابجا از سايت و مواردي از اين قبيل موجب قطع شدن دسترسي شما خواهد شد و مبلغ پرداختي برگشت داده نخواهد شد. قطع شدن سرويس بدين معناست که سرويس مربوطه ابتدا SUSPEND شده و سپس بعد از ارسال نسخه پشتيبان Full Backup به کاربر به طور کلي از سيستم حذف مي شود.

مسئوليت فايل ها و مطالب موجود در سايت بر عهده شماست. گرفتن نسخه پشتيبان، تعويض كلمه عبور هر چند وقت يكبار و …، بر عهده شماست و در صورت بروز هرگونه مشكلي، هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه HUC نمي باشد.

اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکي ضبط شده در سيستم كامپيوتري HUC در مقابل ادعاي کاربران، سند و دليل معتبر خواهند بود. HUC مي تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن اين قرار داد تغيير ايجاد کند. تمامي اين موارد و تغييرات در اخبار شرکت به صورت هفتگي براي کليه کاربران ارسال مي شود. اين وظيفه شماست که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن مي توانيد درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهاي احتمالي آن بر عهده شما خواهد بود. امضا و یا ارسال فرم سفارش به منزله مطالعه كامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد فوق از سوي شما خواهد بود.

شرایط و ضوابط ثبت دامنه

  • HUC متعهد مي شود كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، دامنه معرفي شده را به سفارش متقاضي به ثبت برساند.
  • عودت مبالغ پرداختي از جانب شما، پس از اقدام HUC به ثبت سفارش شما، به هيچ وجه امکان پذير نيست.
  • مسئوليت انتخاب نام مناسب براي دامنه، بر عهده متقاضي است. هرگونه پيامد ناشي از انتخاب نام هاي نامناسب، از قبيل تداخل نام هاي انتخاب شده با نام ساير شركتها و موسسات و نيز نام هاي غير اخلاقي و غير قانوني بر عهده متقاضي است. HUC همچنين پس از ثبت دامنه براي متقاضي، هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده متقاضي از آن دامنه را نخواهد داشت.
  • متقاضی می بایست هنگام سفارش، در درج نام دامنه دقت نماید زیرا نام دامنه ها پس از ثبت غير قابل تغيير مي باشند.
  • HUC جهت تماس با شما، نياز دارد كه همواره مشخصات شما، مندرج در فرم سفارش، مانند آدرس پستی، تلفن تماس و ايميل شما را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه متقاضي در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را هرچه سريعتر به آفتاب اطلاع دهد.
  • در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم سفارش توسط HUC، به هر علتي چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل (ولي نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده HUC خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه HUC نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفان هاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و …، اشكالات خطوط مخابراتي، تاخير در پاسخگويي شركت هاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركت هاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به ميزباني وب، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده HUC) اشاره نمود.
  • اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکي ضبط شده در سيستم كامپيوتري HUC در مقابل ادعاي کاربران، سند و دليل معتبر خواهند بود.
  • HUC مي تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن اين قرار داد تغيير ايجاد کند. تمامي اين موارد و تغييرات در اخبار شرکت به صورت هفتگي براي کليه کاربران ارسال مي شود. اين وظيفه شماست که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن مي توانيد درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهاي احتمالي آن بر عهده شما خواهد بود. امضا و یا ارسال فرم سفارش به منزله مطالعه كامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد فوق از سوي شما خواهد بود.