شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
com 1 250,000تومان 250,000تومان 250,000تومان
net 1 300,000تومان 300,000تومان 300,000تومان
org 1 320,000تومان 320,000تومان 320,000تومان
biz 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
info 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
asia 1 370,000تومان 370,000تومان 370,000تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
com 1 250,000تومان 250,000تومان 250,000تومان
net 1 300,000تومان 300,000تومان 300,000تومان
org 1 320,000تومان 320,000تومان 320,000تومان
biz 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
info 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
asia 1 370,000تومان 370,000تومان 370,000تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
co 1 700,000تومان 700,000تومان 700,000تومان
asia 1 370,000تومان 370,000تومان 370,000تومان
am 1 600,000تومان 600,000تومان 600,000تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
co 1 700,000تومان 700,000تومان 700,000تومان
am 1 600,000تومان 600,000تومان 600,000تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
co 1 700,000تومان 700,000تومان 700,000تومان
asia 1 370,000تومان 370,000تومان 370,000تومان
am 1 600,000تومان 600,000تومان 600,000تومان
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
ir 1 6,000تومان 6,000تومان 6,000تومان
com 1 250,000تومان 250,000تومان 250,000تومان
net 1 300,000تومان 300,000تومان 300,000تومان
org 1 320,000تومان 320,000تومان 320,000تومان
co 1 700,000تومان 700,000تومان 700,000تومان
biz 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
info 1 350,000تومان 350,000تومان 350,000تومان
asia 1 370,000تومان 370,000تومان 370,000تومان
ru 1 390,000تومان 390,000تومان 390,000تومان
am 1 600,000تومان 600,000تومان 600,000تومان